Số - Ký hiệu
Ngày
ban hành
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Xem
Tải về
2044/QĐ-TTg
11/09/2010
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
Thủ tướng Chính phủ
67/2014/QH13
11/26/2014
Luật đầu tư 2014
Quốc Hội
68/2014/QH13
11/26/2014
Luật doanh nghiệp 2014
Quốc Hội
78/2015/NĐ-CP
09/14/2015
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Chính Phủ
127/2015/TT-BTC
08/21/2015
Thông tư hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp
Bộ Tài Chính