Sứ mệnh – Tầm nhìn

Tầm nhìn

Khu công nghiệp
THÀNH THÀNH CÔNG
ĐIỂM KẾT NỐI NGUỒN LỰC CÁC NỀN KINH TẾ XUYÊN Á

Sứ mệnh

– Cung cấp những tiện ích nhằm đem lại hiệu quả cho nhà đầu tư.
– Tạo giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông và từng thành viên công ty.
– Đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.