Giá trị cốt lõi

Nền tảng văn hóa Khu công nghiệp Thành Thành Công luôn được nuôi dưỡng và phát triển bằng hành động dựa trên cơ sở giữ vững những giá trị cốt lõi sau:

  • Lấy khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động.
  • Lấy hiệu quả của khách hàng định hướng mọi hành vi.
  • Lấy tính chuyên nghiệp làm tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.
  • Tạo sự minh bạch trong tư duy và hành động.
  • Tạo sức mạnh và đột phá bằng sự liên kết của đội ngũ.
  • Tôn trọng và bảo vệ môi trường.