NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Ngôn ngữ: Ưu tiên biết ngoại ngữ

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Dự án

Số lượng tuyển: 01

Ngôn ngữ:

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Hành chính Quản trị

Số lượng tuyển: 06

Ngôn ngữ:

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Hành chính Quản trị

Số lượng tuyển: 01

Ngôn ngữ: Ưu tiên biết ngoại ngữ

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Hành chính Quản trị

Số lượng tuyển: 01

Ngôn ngữ: Ưu tiên biết ngoại ngữ

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Dự án

Số lượng tuyển: 01

Ngôn ngữ: Ưu tiên biết ngoại ngữ

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Dự án

Số lượng tuyển: 01

Ngôn ngữ: Ưu tiên biết ngoại ngữ

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Chăm sóc Khách hàng

Số lượng tuyển: 01

Ngôn ngữ: Ưu tiên biết ngoại ngữ

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Kinh doanh

Số lượng tuyển: 01

Ngôn ngữ: Ưu tiên biết ngoại ngữ

Địa điểm làm việc: Tại Văn Phòng Công ty CP KCN Thành Thành Công; Đc: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Phòng ban: Phòng Kinh doanh

Số lượng tuyển: 01