Tài liệu

Số - Ký hiệu
Ngày
ban hành
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Xem
Tải về
01/2019/BB-ĐHĐCĐ
26/04/2019
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Đại Hội Đồng Cổ đông
01/2019/NQ-ĐHĐCĐ
26/04/2019
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Đại Hội Đồng Cổ đông
02/2018/NQ-ĐHĐCĐ
27/04/2018
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Đại Hội Đồng Cổ đông
02/2017/NQ-ĐHĐCĐ
19/06/2017
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông về việc bầu bổ sung vào HĐQT
Đại Hội Đồng Cổ đông
02/2017/NQ-ĐHĐCĐ
19/06/2017
Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Đại Hội Đồng Cổ đông
01/2017/QĐ-ĐHĐCĐ
26/04/2017
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Đại Hội Đồng Cổ đông
26/04/2017
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Đại Hội Đồng Cổ đông
Báo cáo tài chính 2016
31/12/2016
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Đại Hội Đồng Cổ đông
Báo cáo tài chính 2015
31/12/2015
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Đại Hội Đồng Cổ đông
01/2016/QĐ-ĐHĐCĐ
28/04/2016
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Đại Hội Đồng Cổ đông
Page 1 of 212